Návštěvní řád

při hokejových utkáních HC Bobři na ZS ve Valašském Meziříčí

Vstupem do budovy Zimního stadiónu U Kluziště 325 Valašské Meziříčí (dále jen ZS), za účelem návštěvy sportovních akcí jejímž pořadatelem je HC Bobři s.r.o (dále jen HC Bobři), na základě zakoupené vstupenky nebo permanentní vstupenky, vstupující osoba (dále jen návštěvník) akceptuje návštěvní řád ZS a zavazuje se k jeho dodržování.

 1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HC Bobři, zejména jejich pořadatelské služby. Pořadatelská služba je oprávněna posoudit nevhodné popřípadě nebezpečné jednání, narušující průběh sportovní akce. V případě neuposlechnutí pokynů může pořadatelská služba návštěvníka ze ZS vyvést bez práva na vrácení vstupného.
 2. Vstup na stadion je vstupem do neveřejných prostor. Na požádání pořadatele, je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou, nebo permanentkou. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat utkání pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena v době zápasu. Po ukončení zápasu je návštěvník povinen opustit prostor ZS dle pokynů pořadatelské služby.
 3. Pořadatelská služba má právo nevpustit do prostor ZS osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek, přinášejí zakázané předměty dle bodu 6., popřípadě osoby u nichž je předpoklad, že mohou narušovat průběh utkání. Neexistuje zákonem založené právo, účastnit se sportovního utkání jako divák.
 4. Do prostor ZS je zakázáno vnášet skleněné a plastové láhve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č.379/2005 Sb.), drogy a jiné toxické látky, jakékoliv nebezpečné předměty ( např. pyrotechniku, tyče, zbraně nádoby a natlakované obaly všeho druhu, a jiné předměty způsobilé ohrozit bezpečný průběh utkání. Nebezpečnost předmětu je oprávněn posoudit pořadatel.
 5. Návštěvník je povinen strpět bezpečnostní prohlídku svou a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost svou a ostatních osob v prostorách ZS. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do ZS, případně k vyvedení z prostor ZS bez náhrady vstupného.
 6. Pořadatelská služba je oprávněna návštěvníky legitimovat.
 7. Ve všech prostorech ZS je zakázáno kouření, prodej a konzumace alkoholických nápojů dle zákona č.379/2005 Sb.,§ 12 odst.1 písm.f) : „zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, na sportovních akcích, s vyjímkou výčepního piva s extraktem původní hladiny do 10 hmotnostních procent“
 8. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu. Účast v potyčce, napadení pořadatele, činovníka utkání či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů ZS a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování popřípadě narušující průběh sportovní akce je důvodem k okamžitému vyvedení návštěvníka ze ZS bez práva na vrácení vstupného.
 9. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR. HC Bobři je oprávněn v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu, povolání příslušníků PČR, apod.)
 10. V případě ohrožení života,zdraví nebo majetku přizve vedení HC Bobři popřípadě hlavní pořadatel k zajištění pořádku Policii ČR popřípadě MP Valašské Meziříčí, aby bylo zabráněno ujmě na zdraví občanů nebo škodám na majetku.
 11. Návštěvník zakoupením vstupenky a permanentky bere na vědomí, že prostory ZS jsou monitorovány kamerovým systémem.
 12. Návštěvník svým vstupem na ZS uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na ZS prostřednictvím jakékoliv technické metody, směřující k dokumentaci protiprávního jednání, smějí být použity Policii ČR a HC Bobři, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 13. Návštěvník se sportovních utkání na ZS účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.
 14. HC Bobři neručí za ztrátu osobních věcí návštěvníka.
 15. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pořadatelské služby.

Tento návštěvní řád je vypracován v souladu s materiálem „Návrhy opatření k řešení problematiky diváckého násilí“ schváleným usnesením Vlády ČR č.912 ze dne 23.července 2008. Materiál je vypracován ve spolupráci HC Bobři s.r.o, MEBES Security s.r.o, MP Valašské Meziříčí, Policie ČR, Bezpečnostní výbor MÚ Valašské Meziříčí, ST servis s.r.o

Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3.2009

Ing Josef Vávra
jednatel HC Bobři s.r.o.Aktuality

Archiv aktualit
Město VM
DEZA
ROBE
CS CABOT
CIE Automotive
×
Odehrané v 18:00 | Muži
HC TATRA Kopřivnice
HC Bobři Valašské Meziříčí