Klubová pravidla

PDF verze ke stažení: hcvm_klubova_pravidla_2014.pdf

Zpracoval: HC Valašské Meziříčí 2005, z.s.
Verze: 1
Platnost od: 1.1.2015

1 Členství v klubu

1.1 Přihláška do klubu - hráč

Žadatel podává žádost prostřednictvím vedoucího mužstva daného hokejového ročníku na předepsaném formuláři, který je k dispozici u manažera klubu. Současně s žádostí předá 1x barevnou průkazovou fotografii, která bude následně využita pro výrobu registračního průkazu u ČSLH.

Vydáním „Průkazu člena klubu“ se žadatel stává členem klubu a zároveň mu vzniká povinnost uhradit členské příspěvky v odpovídající výši vedoucímu družstva.

Vyplněné přihlášky (žádosti) odevzdá vedoucí mužstva manažerovi klubu.

1.2 Průkaz člena klubu - hráč

Průkaz člena klubu slouží k identifikaci člena klubu.

Vydáním průkazu člena klubu se stává žadatel právoplatným členem klubu.

Člen klubu se jim prokazuje na akcích pořádaných klubem.

Na vyžádání je člen klubu povinen průkaz předložit členům výboru, pořadatelům, trenérům a vedoucímu klubu.

1.3 Placení členských příspěvků

Platbu členských příspěvků je možné uskutečnit najednou (do konce měsíce srpna), nebo ve dvou splátkách (vždy do konce měsíce srpna a do konce měsíce října) a odevzdá se vedoucímu mužstva, který je následně uschová v pokladně, nebo převede na určený bankovní účet.

1.4 Členové klubu

 • Trenér
 • Členové výboru HC
 • Vedoucí mužstva
 • Hráči
 • Manažer klubu
 • Jednatel
 • Kustod

1.5 Manažer klubu

 • Vede administrativní agendu a organizační záležitosti spojené s chodem klubu.
 • Řídí se těmito klubovými pravidly a usnesení výboru HC, výboru občanského sdružení. Spolupracuje se všemi ostatními členy klubu.
 • Schvaluje nákup materiálu do klubu HC (výstroj, hokejky,…)
 • Potvrzuje žádosti o vydání části výstroje
 • Přiděluje šatny jednotlivým družstvům
 • Dbá na propagaci a dobré jméno klubu
 • Potvrzuje členské průkazy, eviduje hráče na ČSLH
 • Zajišťuje dopravu na zápasy a turnaje pořádané HC
 • Vyplácí rozhodčí po hokejových utkáních
 • Předává informace o změnách utkání trenérům a vedoucím mužstev
 • Eviduje faktury, jejich splatnosti, s účetní klubu vede podvojné účetnictví
 • Připravuje vyúčtování o dotacích vůči ČSLH, ZK, městu VM
 • Úřední hodiny jsou: po –pá 10 – 11, 18 – 19 (není-li uvedeno jinak)

1.6 Kustod

 • Je podřízen manažerovi klubu a pracuje pod jeho vedením.
 • Vede sklad výstroje a výzbroje klubu.
 • Pracuje u „A“ týmu jako dopomoc při hokejových utkáních
 • Odpovídá za vydávání a příjem hokejového materiálu
 • Vede skladovou evidenci přijímaného a vydávaného materiálu
 • Předává informace o potřebě oprav hokejového materiálu
 • Pere dresy, štulpny, brousí brusle

1.7 Vedoucí mužstva

 • Je zástupcem dané kategorie vůči klubu a jeho vedení - předává informace, podněty, žádosti, podklady, apod. mezi danou kategorií a klubem.
 • Spolupracuje s vedením klubu, trenérem, rodiči a hráči
 • Jsou pro něj závazné pravidla soutěží, rozpis soutěží, pravidla ledního hokeje
 • Vedou si u svých věkových kategorií zápisy o utkání
 • Zodpovídá za neumožnění neoprávněného startu hráče v příslušné soutěži
 • Vede agendu spojenou s registračními průkazy
 • Vede aktuální seznam členů mužstva

1.8 Členové výboru klubu HC

 • Jsou voleni členskou schůzí HC Valašské Meziříčí 2005, z.s.,(předseda, místopředseda, tajemník, člen revizní komise, hospodář, atd.)
 • Řídí se těmito pravidly
 • Dbají na propagaci dobrého jména klubu
 • Řídí se i stanovami zapsaného spolku
 • Scházejí se pravidelně (dle stanov z.s.) na schůzích HC. Zápisy jsou v dikci předsedy o.s.

1.9 Trenér

 • Účastní se na vyzvání jednání výboru HC
 • Řídí se těmito klubovými pravidly
 • Spolupracuje s vedením klubu, vedoucími družstev a dalšími členy klubu
 • Jsou pro něj závazné pravidla soutěží, rozpis soutěží, pravidla ledního hokeje, trenérská smlouva
 • Svolává min. 1x ročně schůzi s rodiči družstev (pouze u mládeže)
 • O výsledcích jednání je informováno vedení klubu HC, které na základě relevantních názorů navrhuje příslušné opatření.

1.10 Hráč

 • Řídí se těmito klubovými pravidly
 • Spolupracuje s vedením klubu, členy klubu, trenérem
 • Jsou pro něj závazné pravidla soutěží, pravidla ledního hokeje, rozhodnutí výboru, případně hráčská smlouva – pokud ji s klubem uzavřel.

2 Majetek klubu

2.1 Název klubu, logo

Název klubu je HC Bobři Valašské Meziříčí, kterým se klub prezentuje navenek ve svých soutěžních utkáních.

Dres je nedílnou součástí symboliky klubu. Jeho grafická podoba je závazná pro všechna mužstva klubu. Slouží k propagaci, odlišení hráčů. Umístění reklam probíhá po schválení výboru HC.

2.2 Materiál pro hráče

Výstroj a výzbroj, které hráč obdržel zapůjčenou nebo přidělenou od klubu je zapsaná do výdejní karty. Hokejky jsou vedeny na zvláštní evidenci. Vše pod kontrolou kustoda klubu.

Náhradu škody na materiálu a osobním materiálu hráče či klubu řeší v případě krádeže nebo živelné pohromy manažer klubu ve spolupráci s vedoucím mužstva, pojišťovnou, PČR.

2.3 Šatny

Klub působí na ZS v pronájmu. Nájmy za užívání šaten jsou placeny společnosti ST Servis.

Šatny přiděluje manažer klubu po dohodě s vedoucím mužstva.

Povinností členů klubu je udržovat pořádek v šatně a v prostoru před šatnou.

Členové mužstev jsou povinni si šatnu uklízet.

Je přísně zakázáno do šatny vcházet z řad rodičů během tréninků, zápasů, soustředění, přestávek během utkání bez předchozího udělení souhlasu trenérem.

Za šatnu odpovídá trenér a vedoucí mužstva.

V šatně je k dispozici lékárnička s příslušným obsahem.

2.4 Zajištění lékařské péče

Během utkání mužů ve své soutěži je zajištěn lékař na domácí utkání. Během utkání mládeže je zajištěn lékařský dozor z řad všeobecných sester, zdravotnických asistentek. Za zajištění lékařského a nelékařského dozoru je zodpovědný manažer klubu.

Klub taktéž disponuje zapůjčeným defibrilátorem z Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

2.5 Lékařské prohlídky hráčů

Každý hráč je povinen předložit lékařské potvrzení o tom, že je schopen aktivně sportovat a vykonávat lední hokej. Potvrzení odevzdá vedoucímu mužstva nejpozději do konce měsíce srpna. Klub může určit (pro určitou kategorii) vyšetření u odborného sportovního lékaře jako vyšší stupeň zdravotní prohlídky.

3 Hostování, přestupy

3.1 Hostování, přestupy - mládež

Hostování a přestup se děje v rámci platného přestupního řádu ČSLH v souladu a v součinnosti klubu v dané sezóně.

Hostování a přestup se vždy děje na základě souhlasu trenéra, výboru HC a manažera klubu.

3.2 Hostování, přestupy - muži

Hostování a přestup se děje v rámci platného přestupního řádu v souladu a v součinnosti klubu v dané sezóně.

Hostování a přestup se vždy děje na základě souhlasu a doporučení trenéra „A“, manažera klubu.

Základem smluvního vztahu je platná hráčská smlouva (byla-li uzavřena)

4 Pořádání turnajů

Vedení HC (manažer, jednatel, výbor HC) schvalují pořádání turnajů mládežnických družstev. Není povoleno zajišťovat turnaj bez předchozího souhlasu vedení HC. Žádost musí být předložena v dostatečném časovém předstihu umožňující jeho projednání na vedení HC.

Žádost o pořádání turnaje podává technický vedoucí manažerovi klubu k odsouhlasení. Součástí žádostí musí být předpokládaný rozpočet a Propozice turnaje, ze kterých je patrný časový harmonogram, organizační zajištění a zodpovědná osoba – vždy v písemné podobě. Pokud bude turnaj pořádat jiný subjekt, než HC, bude mít žádost stejné náležitosti jako turnaj HC Bobři s tím, že není nutné předkládat rozpočet turnaje. Takovýto turnaj bude považován za komerční využití ledové plochy a bude zpoplatněn dle aktuálního ceníku pronájmu.

5 Doprava

5.1 Dopravní zabezpečení soutěží družstev

Doprava na mistrovská utkání dle soutěžního řádu dané kategorie je plně hrazena z rozpočtu klubu.

Dále je možnost požádat o mimořádnou dotaci na cestovné na zápas nebo turnaj mládeže Zlínský kraj, odbor školství, kultury a sportu.

5.2 Doprava rodičů, nebo zákonného zástupce

Doprava rodičů, zákonných zástupců autobusem hrazeným klubem jako doprovod hráče na zápas je nenárokovatelnou službou klubu vůči rodičům.

V případě, že jsou v autobusu volná místa, je možno obsadit je doprovodem. O počtu volných míst a počtu doprovodu vždy rozhoduje trenér, nebo vedoucí družstva žákovské kategorie.

Za kontrolu hráčů a pořádek v autobuse vždy odpovídá trenér a příslušný vedoucí družstva.

Hráči žákovských a dorosteneckých družstev nesmí zůstat v autobuse bez dozoru trenéra, vedoucího družstva, případně pověřeného rodiče.

5.3 Práva a povinnosti rodičů

Být slušným osobním příkladem (v životě i na stadioně)

Spolupracovat s trenérem podle jeho pokynů ve prospěch hráče

Vést hráče k samostatnosti a k chování fair-play (v životě i na stadioně)

Vést hráče ke kolektivnímu jednání uvnitř týmu

Obracet se se svými podněty na trenéry, zástupce družstva, nebo na vedení HC a žádat jejich projednání, včetně sdělení závěru z tohoto jednání.

6. Rodičovské desatero

 1. Bavte se hokejem. Uvědomte si, že potomek hraje hokej pro sebe, nikoliv pro vás
 2. Nechte dělat dítě i jiné pohybové aktivity v rámci časových možností
 3. Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro regeneraci, nepřetěžujte ho
 4. Dbejte na zdraví potomka, doléčujte řádně zranění, nemoci
 5. Nevstupujte do šaten během zápasu či tréninku
 6. Důvěřujete trenérovi, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s pokyny kouče, nesnižujte jeho autoritu.
 7. Dodržujete pravidla, která platí v týmu. Nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas
 8. Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem! Pokřikování za stadionem nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra očekávejte maximum informací o vašem dítěti, nikoliv o tom, proč někdo hraje či nikoliv
 9. Příspěvky nejsou akcie. Pokrývají výhradně část nákladů spojených s provozem a činnosti mládežnického mužstva, dbejte, aby byly uhrazeny v řádném termínu
 10. Nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejte předem absence.

ODEHRANÝ ZÁPAS

3. kolo | ne 26.3.2023

5:0

TABULKA 2. LIGY

1. ZNO Znojmo 40 226:63 111
2. HVY Vyškov 40 179:136 74
3. KOP Kopřivnice 40 156:155 72
4. HAV Havířov 40 143:127 64
5. HBR Havlíčkův Brod 40 163:170 61
6. VAL Valašské Meziříčí 40 130:146 60
7. HOM Hodonín 40 109:133 52
8. NJI Nový Jičín 40 132:139 51
9. OPA Opava 40 127:150 51
10. ZNS Žďár nad Sázavou 40 112:192 35
11. VEL Velké Meziříčí 40 92:158 29
Kompletní tabulka